ส่วนสำนักปลัด

 

 

 
 
 
 
จ.ส.อ. บุญมี สังวาลไชย
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 
 

 
 
พัชรักษ์ โศภิษฐ์ชล
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น รักษาราชแทน

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 
ขวัญฤทัย แก้วรวม
อรุณ กาบเกี้ยว
พรพรรณ พานพบ

นักวิเคราะห์นโยยาบและแผน

 

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน

นักทรัพยากรบุคคล

 

นักพัฒนาชุมชน

 

 

 
พรสุดา ชัยวิรัช
 
เจ้าพนักาานธุรการ
 

 

 

 

 

 
 
กนกกร กระสาย
นายปิติวัตถ์ พานพบ
 
แม่บ้าน

พนักงานขับรถยนต์