คณะผู้บริหาร
 
 
 
 
ร้อยตำรวจตรี มนตรี อริยวังโส
 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 
 
นายเถลิงศักดิ์ ณุวงศ์ศรี
 
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 
 
 
 
นายสมาน กำรูป
 
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 
 
 
 
นายสุนทร กังหัน
 
 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น