โครงการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมของพนักานส่วนตำบลสูงเม่น   

      องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ประจำปี 2552