โครงการปลูกหญ้าแฝก   

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสูเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2553