โครงการอบรมผู้สูงอายุและศึกษาดูงานไหว้พระเก้าวัด

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่