กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่