ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

      ท้องถิ่นพัฒนา ลดปัญหาความยากจน ประชาชนมีส่วนร่วม ภาพรวมการเงินดี เทคโนโลยีก้าวไกล       
ข้อมูล อบต.
นายก อบต.
::::ผลการดำเนินการดำเนินงาน  
::::ประชากร
::::วิสัยทัศน์
::::นโยบายลดขั้นตอน
::::ระยะแล้วเสร็จของงาน
::::ประกาศเจตจำนงสุจริต
::::แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ร.ต.ต.มนตรี อริยวังโส
::: ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
นายก อบต. สูงเม่น
:::คู่มือบริการประ ชาชน รายล
วิสัยทัศน์นายก
บุคลากรในองค์กร
คู่มือบริการประชาชน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาปี2558
 
::::คณะผู้บริหาร
รายละเอียด
ภาพกิจกรรม
ประธานสภา
:::::สมาชิกสภาฯ
 
::::สำนักงานงานปลัด
::::กองคลัง
::::กองช่าง
::::กองการศึกษาฯ
ผลการดำเนินงานของ อบต.
::::ประกาศข้อบัญญัติประจำปี
นายเกษตร ขีดเหมาะ
::::ประชุมสภ
ประธานสภา อบต.สูงเม่น
::::แผนอัตรากำลัง อบต.สูงเม่น
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
::::ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย  
::::งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
ปลัด อบต.
::::รายงานการประชุมผู้บริหาร  
::::ผลตรวจจาก สตง/ปปช
:::::ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2562 หน้าที่1 หน้าที่2
:::: ประกาศสอบราคา และราคากลางของ อบต. ทั้งหมด รายละเอียด
:: คู่มือร้องทุกข์ รายละเอียด
::: การดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนผ่านชุดคำพูด
::::การประเมิน LPA
::::ผลสำรวจความพึงพอใจ
::::แผนพัฒนาสามป
::::แผนดำเนินงาน
จ่าสิบเอกบุญมี สังวาลไชย
:::ประกาศสูบน้ำไฟฟ้า
ปลัด อบต.สูงเ้ม่น
:::ประชาสัมพันธ์งาน สปสช.สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 
หน่วยงานต่าง ๆ
:::: แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
::::ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรีอน ภาษีป้าย การยื่นแบบ ภ.บ.ท.5
:::: ประชาสัมพันธ์เตือนภัยโรคติดต่อในฤดูฝน รายละเอียด
::::การจัดองค์ความรู้ในองค์กร ( KM : Knowledge Managemet ) รายละเอียด
ประชุมสภาครั้งแรก
::: สรุปผลการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ2560 ปีงบประมาณ2561 ปี2562  
::::ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หน้า1 หน้า2 หน้า3 หน้า4  
       แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่   
คณะผู้บริหาร
   
จำนวนผู้เข้าชม
Free Site Counter
Free Site Counter
ประชาสัมพันธ์ งานอาเซียน
คณะผู้บริหาร
 
 
 
กิจกรรมถูมิปัญญษท้องถิ่น ถ่ายทอดรุ่นสู่ รุ่น อบต.สูงเม่น
หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3
 
  รายละเอียด    
       
ผู้ดูแลระบบ นายอรุณ กาบเกี้ยว ตำแหน่ง บุคลากร และ นางสาวพรพรรณ พานพบ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
ติดต่อประสานงานได้ที่ [email protected] โทร/โทรสาร 054 - 547298
ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่