ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รายละเอียด

ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. รายละเอียด

คำแถลง รายละเอียดคำแถลง รายละเอียด

คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ รายละเอียด

บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียด

รายงานประมาณการรายจ่าย รายละเอียด

รายงานประมาณการรายรับ รายละเอียด

รายระเอียดประมาณการรายจ่าย รายละเอียด