กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 
 
อรุณ กาบเกี้ยว
 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 
 
 
นางสมเกียรติ มะลิ

 

 

 

ครูผู้ดูแลเด็ก

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

สุพรรณี กางกั้น
ฉลาด ขีดเหมาะ
ชุมาพร พานพบ

ผู้ช่วยครูผู้ดูเลเด็ก

 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

กัลยา กาพันธุ์สิทธิ์
เมตตา กำเนิด
ควรถวิล กาบจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

 
 
 
- ว่าง -
 
 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก