กองคลัง
 
 
 
 
สุรีย์พรรณ มั่นคง
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 
มยุเรศ บุญจันทร์
กาญจนา เหมืองทอง
ปพิชญา ศรีใจวงศ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
     
นางพรรชนก เกลี้ยงดี
นางทัศวรรณ สารเนตร
นางสาวรุ่งนภา ประใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี