ข่าวประชาสัมพันธ์/ กิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
 

โครงการศึกษาดูงาน อบต.สูงเม่น

กิจกรรมชาแลนเดย์

มอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ
     
การแข่งขันกีฬาตำบลสูงเม่น
การประชาคมหมู่บ้าน
โครงการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมวันสงกรานต์
สงกรานต์เมืองแป้ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
การแจกเจลล้างมือและผ้าปิดจมูก ภาพกิจกรรม
 

 

 
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
การตรวจรับรองมาตราฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาพ
     
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจเยี่ยม อบต.สูงเม่น ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีงบประมาณ 2553 ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 ภาพกิจกรรม
     
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม 2
การประชุมสภาครั้งแรก
โครงการศึกษาดูงานปลูกผักปลอดสารพิษ ภาพกิจกรรม
     
พิธีดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด ภาพกิจกรรม
โครงการเปิด Internet ตำบล ภาพกิจกรรม
โครงการขยายศูนย์ซ่อมสร้างสู่ชุมชน ภาพกิจกรรม
 
 
โครงการปลูกหญ้าแฝกปี 2555 ภาพกิจกรรม
โครงการขยะแลกไข่ ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
โครงการไหว้พระเก้าวัด ภาพกิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
     
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต
โครงการส่งเสริมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2555
กิจกรรม 5 ธันวาคม 2555
ภาพกิจกรรม ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
     
กิจกรรมปลูกป่า 5 ธันวาคม 2555
การตรวจราชการชองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม1 ภาพกิจกรรม2 ภาพกิจกรรม3 ภาพกิจกรรม4
     
กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ภาพกิจกรรม
การสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้ในฤดูแล้ง ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภาพกิจกรรม
     
การอบรม อปพร.เพื่อเป็นการทบทวน ภาพกิจกรรม
โครงการไหว้พระเก้าวัดปี 2556 ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการมัดผ้า ภาพกิจกรรม
     
กีฬาตำบลสูงเม่น ปี 56 ครั้งที่ 2 หน้าที่1 หน้าที่2 หน้าที่3
ภาพกิจกรรม หน้าที่ 1
อำเภอเคลื่อนที่ปี 2557 ภาพกิจกรรม
     
ศูนย์พัฒนาสังคม39ร่วมกับ อบต.สูงเม่น แจกผ้าห่มกันหนาว ภาพกิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ปี 2558 ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2558 ภาพกิจกรรม
     
   
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2558 ภาพกิจกรรม