สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปี'งบประมาณ 2560
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 หน้าที่1
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 หน้าที่1    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราค2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561    
:::: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561