การจัดองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร

ด้านการส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล
* เกร็ดความรู้ห่างไกล สต.
เอกสาร
2.รู้แล้วบอกต่อเท่าที่รู้
เอกสาร
3.ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง
เอกสาร
4.เรียนรู้ความจริงของขันธ์ 5 นั่นแหละเรียกว่าการปฏิบัติธรรม
เอกสาร
ด้านการพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล
1. หลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อปท.
เอกสาร
ด้านองค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
เอกสาร
2.ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เอกสาร
3.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการการจายอำนาจให้แก่ อปท.
เอกสาร
4. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่6)พ.ศ.2552
เอกสาร