ผลิตภัณฑ์ในตำบลสูงเม่น   

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น กลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 9 , 10