ผลิตภัณฑ์ในตำบลสูงเม่น   

การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น (กลุ่มทำไม้ , ทำผลิตภัณฑ์ไม้ , เฟอร์นิเจอร์