ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 
 
 
 
นายเกษตร ขีดเหมาะ
 
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 

 
นายนายสมพงษ์ ก่อกอง
 
 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 

 
นายณัฐวุฒิ วุฒิจูรีพันธุ์
นายศุภัชัย ขยัก
นายเถียร กังหัน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

นายพิน รัตนะ
นายบุญเ้ลิศ กระสาย
นายนิยม เลิศศิลากุล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

นายสอน ขอข้อง
นายอนุชา หงษ์หิรัญ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 

 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น

 

 

 
 
 
จ.ส.อ.บุญมี สังงาลไชย
 
 
เลขานุการสภาฯ