การแผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ


แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รายละเอียด

เอกสารงบประมาณประจำปี รายละเอียด

แผนการจัดหาพัสดุ รายละเอียด

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด

รายงานทางการเงิน รายละเอียด

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น รายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายละเอียด