คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่1.ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
รายละเอียด

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 รายละเอียด

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 รายละเอียด

4.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร รายละเอียด

5.การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด รายละเอียด

6.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสารธารณะ รายละเอียด

7.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ล รายละเอียด

8.การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป รายละเอียด

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกุล รายละเอียด

10.การขอใบรับรองการก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 รายละเอียด

11.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด รายละเอียด

12.การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รายละเอียด

13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รายละเอียด

14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป รายละเอียด

15.การขอใบอนุญาตประกอบการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกุล รายละเอียด

16.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน รายละเอียด

17.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ รายละเอียด

18.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร รายละเอียด

19.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 รายละเอียด

20.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ายละเอียด

21.การขออนุญาตคัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ รายละเอียด

22.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร มาตรา 21 รายละเอียด

23.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 รายละเอียด

24.การขออนุญาตรือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ายละเอียด

25.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รายละเอียด

26.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รายละเอียด

27.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 รายละเอียด

28.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ รายละเอียด

29.การแจ้งขุดดิน รายละเอียด

30.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ รายละเอียด

31.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ รายละเอียด

32.การแจ้งถมดิน รายละเอียด

33.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ รายละเอียด

34.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน รายละเอียด

35.การรับชำระภาษีป้าย รายละเอียด

36.การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน รายละเอียด

37.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น รายละเอียด

38.การรับแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ รายละเอียด

39.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยความพิการ รายละเอียด

40.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายละเอียด

41.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน รายละเอียด

42.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 รายละเอียด

43.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 รายละเอียด

44.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน รายละเอียด