วิสัยทัศน์นายกองค์การบริการส่วนตำบลสูงเม่นวิสัยทัศน์

............................................

โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ผลักดันการเกษตรพอเพียง  เคียงข้างการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจยั่งยืน  คืนสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน


นโยบายการบริหารงานองค์กร

นโยบายการบริหาร

  1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

  2. พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง

  3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส

  4. สร้างจิตสำนึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

  5. การแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ