ข้อมูลประชากรขององค์การบริการส่วนตำบลสูงเม่นประชากร


ประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 รวมทั้งสิ้น 3,197 คน

แบ่งแยกเป็นชาย 1,541 คน หญิง 1,656 คน รวมทั้งหมด 996 ครัวเรือน

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น มีเขตพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 5 หมู่บ้านประกอบด้วย
1. บ้านท่ามด หมู่ที่ 4
2. บ้านโตนใต้ หมู่ที่ 5
3. บ้านโตนเหนือ หมู่ที่ 6
4. บ้านโตนใต้ หมู่ที่ 9

5. บ้านโตนเหนือ หมู่ที่ 10


พื้นที่ป่าไม้


ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น ไม่มีอยู่ในพื้นที่ป่าไม้