วิสัยทัศน์องค์การบริการส่วนตำบลสูงเม่นวิสัยทัศน์

.................................................พัฒนาครบครัน

.........................................................ร่วมกันแก้ไข


.................................................................ท้องถิ่นก้าวไกล

............................................................................อุ่นใจชาวประชา